چاپ روز

مجتمع تخصصی چاپ
×

معایب کتاب های الکترونیکی: 1.در صورت قطع برق و اتمام شارژ  باتری به کتاب دسترسی نداریم. 2.مطالعه کتابهای الکترونیکی برای چشم خسته کننده است و در مواردی باعث ضعیفی چشم میشود.

ادامه مطلب